TOMAATTIPALA kannalla 2,5KG

TOMAATTIPALA kannalla 2,5KG
EAN  6 416 124 605 030
Tuotenro  4221
Heinon Tukku  8035323
Kespro  21433248
Meira Nova   
Metro Tukku 6 416 124 605 030
PATU 101336
6416124605030