KIINANKAALIKUUTIO 1KG

KIINANKAALIKUUTIO 1KG
  • n. 1 x 1 cm
EAN  6 416 124 576 002
Tuotenro  1509
Heinon Tukku  8038882
Kespro  20041979
Meira Nova  198999
Metro Tukku 6 416 124 576 002
PATU 101240
6416124576002